Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De Vries & Feenstra Notariaat is een handelsnaam waaronder de notarispraktijk te Berltsum wordt gedreven. De notarispraktijk is slechts aansprakelijk voor de gevolgen van haar werkzaamheden, eventuele dienstweigering en omissies, tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,- per geval.
 2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 404 en 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het honorarium en de verschotten.
 3. De in artikel 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt evenzeer indien de notarispraktijk aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de notarispraktijk bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,  gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. De notarispraktijk hanteert marktconforme tarieven. Alle tarieven en offertes zijn gebaseerd op gebruikelijke werkzaamheden en gebruikelijke tijdsbesteding. Indien meer dan de gebruikelijke tijd aan een opdracht is besteed, is de notarispraktijk gerechtigd het meerdere in rekening te brengen. Indien een opdracht wordt ingetrokken is de notarispraktijk gerechtigd een honorarium in rekening te brengen wegens de reeds verrichte werkzaamheden en de verschotten.
 5. Bij het inschakelen van derden zal de notarispraktijk zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever treden. De notarispraktijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 6. Indien door een partij een bedrag wordt gestort op de derdengeldenrekening van de notarispraktijk, kan de notarispraktijk hierover negatieve rente in rekening brengen bij partijen.
 7. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders vermeld. Voorschotdeclaraties dienen te worden voldaan alvorens de werkzaamheden een aanvang nemen. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
 8. Ingeval een (rechts)persoon een klacht heeft jegens de notarispraktijk zal hij deze klacht eerst aan de praktijk te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van klager niet, of niet op voldoende bevredigende wijze, gereageerd, dan heeft de klager de mogelijkheid zich te wenden tot:
  – de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;
  – de bevoegde Kamer voor het Notariaat.
  Diegene van de klager en notarispraktijk die door de desbetreffende instantie in het ongelijk wordt gesteld, casu quo niet ontvankelijk wordt verklaard, is verplicht de schade te vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij heeft gelden, voor wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn werkzaamheden, met uitzondering echter van de tijd die de notaris danwel een of meer van zijn medewerkers aan de klachtbehandeling heeft besteed tot de dag dat de klager zich wendt tot een van de bovengenoemde instanties, en wel tegen het voor hem gebruikelijke uurtarief danwel – bij gebreke van een dergelijk tarief- tegen een redelijke vergoeding.
 9.  Alle bedingen van deze Algemene bepalingen zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap(pen) en van de toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens de notarispraktijk werkzaam zijn.
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welken hoofde ook, jegens de notarispraktijk in verband met door haar verrichtte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na de dag waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
  Een vordering op de notarispraktijk mag door de opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van de notarispraktijk worden gecedeerd of verpand.
 11. Op de rechtsverhouding tussen de notarispraktijk en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Geschillencommissie Notariaat of de bevoegde Nederlandse rechter (zie www.degeschillencommissie.nl(externe link)).